۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ اسفند
به وب سایت منطقه پنج شهرداری رشت خوش آمدید
ماده 100
ماده 100

مالكين اراضي واملاك واقع در محدوده خدماتي بايد قبل از ساخت وساز از شهرداريها پروانه ساختمان بگيرند و شهرداري موظف است از عمليات هاي ساختماني بدون پروانه يا خلاف پروانه بوسيله ماموران خود در زمين محصور يا غير محصور جلوگيري كنند.

تبصره1: چنانچه از لحاظ اصول فني و شهر سازي يا بهداشتي تخريب ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه باشد شهرداري مي بايست موضوع را در كميسيون مركب از نماينده وزارت كشور ، نماينده دادگستري و يكي از اعضاي شوراي شهر مطرح و كميسيون پس از وصول به ذينفع اعلام ميكند كه ظرف 10 روز توضيحات خودرا كتبا ارايه دهد ، پس از مدت فوق كميسيون پرونده را در جلسه با حضور نماينده شهرداري بدون حق راي مطرح مي نمايدو چنانچه راي به تخريب صادر گردد (قسمتي از بنا يا كل آن ) مهلت 2 ماهه ارايه ميشود و شهرداري موظف است راي را به مالك ابلاغ وچنانچه مالك در مدت تايين شده اقدام ننمايد شهرداري راسا اقدام نموده و هزينه آن را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود .

تبصره 2 : در صورتي كه اضافات بر خلاف مفاد پروانه ساختماني در قسمت مسكوني باشد و تخريب آن ضرورت نداشته باشد راي به جريمه از يك دوم ارزش معاملاتي تا 3 برابر براي هر متر مربع صادر مي گردد و چنانچه ذينفع جريمه را پرداخت نكند شهرداري مكلف است پرنده را به كميسيون ارجاع و تقاضاي تخريب كند و كميسيون نيز راي مذكور را صادر نمايد .

تبصره3 : اضافات تجاري خلاف مفاد پروانه ساختماني از 2برابر تا 4 برابر ارزش معاملاتي به ازاي هر متر مربع راي جريمه صادر مي گردد و چنانچه مالك از پرداخت جريمه خودداري نمايد طبق بند آخر ماده 2 عمل مي شود .

تبصره 4 : در خصوص بناي بدون اخذ مجوز از شهرداري در صورتي كه اصول فني شهر سازي و بهداشتي رعايت شده باشد در خصوص مسكوني معادل ارزش معاملاتي ساختمان و در خصوص تجاري معادل ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي را داشته باشد هر كدام كه مبلغ ان بيشتر است را از ذينفع دريافت نمايد .

تبصره 5 : در خصوص عدم احداث پاركينگ يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح ان كميسيون مي تواند از يك برابر تا 2 برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع (به متراژ25 متر) جريمه نمايد .

تبصره 6 : مالكين نبايد تجاوز به معبر عمومي نماييد و شهرداري مكلف است اگر اينچنين اتفاق افتاد از ادامه كار جلوگيري و پرونده را به كميسيون ماده 100 ارجاع نمايد . در خصوص عدم استحكام بنا عدم رعايت اصول فني بهداشتي و شهرسازي در ساختمان در صلاحيت كميسيون ماده 100است .

تبصره7 : مهندسين ناظر مكلف به نظارت در ساخت و ساز هستند . هر گاه مهندس ناظر تخلف نمايد(تبصره يك ماده 100) شهرداري مكلف است موضوع را به نظام معماري و ساختمان جهت طرح در شوراي انتظامي معرفي نمايد .

تبصره 8 : دفاتر اسناد رسمي مي بايست گواهي پايان كار يا عدم خلاف براي ساختمانهاي ناتمام را ملاحضه و در سند قيد نمايند .

تبصره 9 : ساختمانهايي كه پروانه ساختماني آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره يك ماده 100 معاف مي باشند .

تبصره10 : در خصوص ارا ماده 100كميسيون ماده 100 هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ ظرف 10روز نسبت به ان راي اعتراض كند مرجع رسيدگي به ان كميسيون ماده 100 ديگر خواهد بود كه اعضاي ان غير از افراد قبلي مي باشد و راي اين كميسيون قطعيست .

تبصره11 : آئين نامه معاملاتي توسط شهرداري تهيه و مورد تصويب انجمن شهر مي باشد و سالي يك بار قابل تجديد نظر است .

1394/08/16
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal