۱۴۰۲ سه شنبه ۱۵ اسفند
به وب سایت منطقه پنج شهرداری رشت خوش آمدید
ماده 110

ماده 110 قانون شهرداري ( مصوب 27/11/1345 )

 نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل ويا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي وزيبايي شهر و يا موازين شهرسازي باشد شهردار با تصويب شوراي شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف 2 ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شوراي شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه ياا منتناع كرد شهرداري مي تواند به منظور تأمين منظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه زيبايي و پاكيزه گي و شهرسازي هرگونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن رابه اضافه صدي 10 از مالك يا متولي ويا متصدي موقوفه دريافت نمايد.در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون ماده 77 ارجاع خواهد شد .صورت حسابهاي كه مورد اعتراض واقع شده و همچنين آراي كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي ولازم الاجرا بوده و اجراي ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد .     

1394/08/16
هدف شهرداری ، ارائه خدماتی موِثر در راستای بهبود و توسعه شهری است
Powered by DorsaPortal